Πρόγραμμα επιδότητης: Κουπόνια Τεχνολογίας ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
 

Ανοίγει στις 4 Ιουνίου το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Κουπόνια Τεχνολογίας ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας» με 100% ποσοστό επιχορήγησης! Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για κουπόνια τεχνολογίας με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 5.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 15.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 3 μήνες.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης είναι 15.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%. Εάν οι δαπάνες ξεπεράσουν το ποσό των 15.000,00 ευρώ, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση ως ιδιωτική συμμετοχή.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 4-6-2019 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή 5-7-2019 και θα κλείσει στις 15:00 της συγκεκριμένης ημέρας.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που:

 1. ασκεί οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

 2. έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,

 3. να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις,

 4. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

 5. να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα από το πρόγραμμα.

Οι προτεινόμενες δαπάνες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες δαπάνες για το Πρόγραμμα Επιδότησης «Κουπόνια Τεχνολογίας ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας»


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)

 1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

 2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» antennas κτλ.)]

 3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

 4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)

 5. Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)

 1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ

 2. Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ)

 3. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

 4. Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)

 5. Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: Παροχή υπηρεσιών

 1. Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.

 2. Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media)

 3. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος

 4. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα επιδότησης μπορείτε να βρείτε στην Πρόσκληση που μπορείτε να κατεβάσετε από το επίσημο site του ΕΣΠΑ.

Στην IPS υλοποιούμε δαπάνες και των τριών επιλέξιμων κατηγοριών με συνέπεια και υπευθυνότητα. Στόχος μας είναι πάντα να δημιουργούμε και να παραδίδουμε έργα που αποδίδουν και διατηρούνται σε βάθος χρόνου προσδίδοντας το μέγιστο δυνατό όφελος σε κάθε επιχείριση.

Θα χαρούμε να συζητήσουμε τις ιδιαιτερότητες του δικού σας έργου και να συμμετέχουμε στην επίτευξη των στόχων σας. Καλέστε μας σήμερα κιόλας στο 2310 300326 για να ρυθμίσουμε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας.

 

 
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης