Υποστήριξη
Για όλους τους ενεργούς πελάτες φιλοξενίας (web hosting) παρέχεται δωρεάν Standard Support με email. Τηλεφωνική υποστήριξη παρέχεται στο Premium Support πακέτο υποστήριξης το οποίο εξετάζει τα ίδια θέματα με αυτά του Standard Support αλλά απαντώνται κατά άμεση προτεραιότητα.

Για 24/365 Support ισχύουν ειδικά πακέτα υποστήριξης (SLA).

 

Στόχος μας είναι η καλύτερη κατανομή του χρόνου ώστε να είναι εφικτή η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. Με σύγχρονες διαδικασίες υποστήριξης δημιουργούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την αμεσότερη και αποτελεσματική φροντίδα των έργων που υλοποιούμε. Επιλέξτε το πακέτο υποστήριξης που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας και εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις και την εμπειρία της IPS για την προβολή σας στο διαδίκτυο.

 

Standard Support
Διάρκεια: 1 έτος
Μέσο επικοινωνίας: email, Support Ticketing System
Ώρες λειτουργίας: 9:00 – 17:00
Premium Support
Διάρκεια: 1 έτος
Μέσο επικοινωνίας: email, Support Ticketing System, τηλέφωνο με χρήση κωδικού
Ώρες λειτουργίας: 9:00 – 17:00
24/365 Support
Διάρκεια: 1 έτος
Μέσο επικοινωνίας: email, Support Ticketing System, τηλέφωνο σε τεχνικό επιφυλακής
Ώρες λειτουργίας: 24 ώρες / 365 ημέρες


Print-icon SendToAFriend-icon