Καλάθι αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο

Πολιτική ποιότηταςΠολιτική ποιότητας

Ποιοτικές Δεσμεύσεις

Πολιτική της εταιρείας IPS Ε.Π.Ε είναι να διαθέτει υπηρεσίες/προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της και συμμορφούμενη με τις τρέχουσες διεθνείς και εθνικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του κλάδου της.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Διοίκηση της IPS Ε.Π.Ε αποφάσισε να αναπτύξει και να εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης  (Σ.Δ.), που εναρμονίζεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης και στις συναφείς Διαδικασίες του Σ.Δ.

Η εταιρεία, εφαρμόζοντας το Σ.Δ. εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήματα ποιότητας σε όλες τις διεργασίες της και με την βοήθεια των στελεχών της μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ή επίλυσή τους.

Φιλοδοξία και δέσμευση της IPS Ε.Π.Ε είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Σ.Δ., με απώτερο στόχο στον μηδενισμό των ποιοτικών και εμπορικών παραπόνων και τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών, τόσο πριν όσο και κατόπιν της προμήθειας των προϊόντων της. Για να επιτευχθεί αυτό η Διοίκηση της IPS Ε.Π.Ε ορίζει και ανασκοπεί αντικειμενικούς στόχους που αποτελούν δείκτες του επιπέδου ποιοτικής της απόδοσης.

Η Διοίκηση της εταιρείας ζητά και από το προσωπικό της την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή στην προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση του συνολικού επιπέδου ποιότητας της, μέσα από την πιστή εφαρμογή του Σ.Δ..

Στόχος της IPS Ε.Π.Ε είναι να λειτουργεί συνεχώς σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ηγετική θέση της εταιρείας στον κλάδο, προσφέροντας στους πελάτες της άψογα προϊόντα.

Η IPS Ε.Π.Ε μέσω της Ανωτάτης Διοίκησής της δηλώνει ότι:

Υποστηρίζει σθεναρά, παρέχοντας όλη την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, την Πολιτική για την Ποιότητα, όπως αυτή εκφράζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του Σ.Δ..

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Η εταιρεία IPS Ε.Π.Ε προκειμένου να τεκμηριώσει όσο το δυνατό καλύτερα, τον υψηλό βαθμό της περιβαλλοντικής της ευαισθητοποίησης, υιοθέτησε και εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης, εναρμονιζόμενο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004.

Μεγάλη βαρύτητα στην στρατηγική της εταιρείας κατέχει η προστασία του περιβάλλοντος από τις οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις επιφέρουν ή ενδέχεται να επιφέρουν οι δραστηριότητες της επιχείρησης.

Με την υιοθέτηση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης η IPS Ε.Π.Ε εκφράζει την πλήρη δέσμευσή της:

  • στην κάλυψη των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001:2004,
  • στη συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία,
  • στην αποφυγή οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνσης προς το περιβάλλον μέσω των δραστηριοτήτων της,
  • στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης μέσω της επίτευξης αντικειμενικών στόχων που θέτει η επιχείρηση. Μερικοί από αυτούς αφορούν, την ορθολογική αντιμετώπιση πάσης φύσεως αποβλήτων, τη συνετή χρήση ενεργειακών πόρων, τον έλεγχο των διαρροών, και τη χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας-φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας όπου αυτό είναι εφικτό κτλ.

Η εταιρεία IPS Ε.Π.Ε μεριμνά για την συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση όλου του προσωπικού, με απώτερο στόχο όχι απλώς τη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών, αλλά την εμφύσηση ουσιαστικής περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ευσυνειδησίας.

Η Διοίκηση της εταιρείας ενθαρρύνει την αμοιβαία συνεργασία των εργαζομένων με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και επιθεωρεί - ανασκοπεί όλα τα μέσα και τις διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί προς την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Η IPS Ε.Π.Ε μέσω της Ανωτάτης Διοίκησής της δηλώνει ότι:

Υποστηρίζει σθεναρά, παρέχοντας όλη την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, την Πολιτική για το Περιβάλλον, όπως αυτή εκφράζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του Σ.Δ..

Για την IPS Ε.Π.Ε

Ημερομηνία: 14.11.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντήςPrint-icon SendToAFriend-icon Newsletter list
Ενημερωθείτε για νέες εκδόσεις και για τις νέες λειτουργίες που αναπτύξαμε


Sms list
Ενημερωθείτε άμεσα για τις προσφορές μας

Προτείνουμε