Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
Στις 23 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο νέο Πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στο πλαίσιο της Δράσης θα υποβάλλονται προτάσεις έργων εντασσόμενες σε τρεις παρεμβάσεις:
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δικαιούχοι
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από:
1. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μία ΜΜΕ ή ομάδα ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων.
2. Συμπράξεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:
- Συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.
- Συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων, οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί θα πρέπει απαραιτήτως να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας:

 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες


Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
    200.000 € εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
    350.000 € εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
    450.000 € εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
    500.000 € εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων Ανεξαρτήτως Μεγέθους με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 €
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000 €

Ημερομηνία έναρξης επιλέξιμων δαπανών
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από την παρέμβαση, την επιλέξιμη δραστηριότητα δαπανών, την κατηγορία έρευνας και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζεται η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.  

 

Στα πλαίσια του προγράμματος η IPS μπορεί να αναλάβει για εσάς:

 • Την ανάπτυξη εταιρικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
 • Την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών λογισμικού στο διαδίκτυο (custom web development) σε διασύνδεση ή μη με άλλα συστήματα (πχ. μηχανογράφηση, ERP, βάσεις δεδομένων).
 • Την κατασκευή καινοτόμων ηλεκτρονικών καταστημάτων πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Apps) για smartphones, tablets και γενικά mobile συσκευών.
 • Την σχεδίαση και αναπαραγωγή μέσων διαφήμισης (έντυπα, video παρουσίασης, video εκπαίδευσης, ψηφιακή φωτογράφιση και επεξεργασία υλικού).
 • Την οργάνωση, κατασκευή και υποστήριξη περιπτέρων σε εμπορικές εκθέσεις (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό). 

 

Θα χαρούμε να συζητήσουμε από κοντά την δική σας επιχειρηματική ιδέα. Καλέστε μας στο 2310 300326 για να ρυθμίσουμε μία πρώτη συνάντηση. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:
http://www.antagonistikotita.gr
http://www.eyde-etak.gr
http://www.gsrt.gr
http://www.espa.grPrint-icon 

active³ 5.2 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης